Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop van Blue Label Coffee 

Blue Label Coffee is de Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen en Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie  Blue Label Coffee / Blue Label Koffie is gevestigd te Wissenkerke.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichtingen in de tijd zijn gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Blue Label Coffee in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst 
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blue Label Coffee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Blue Label Coffee.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blue Label Coffee en op elke overeenkomst tussen Blue Label Coffee en haar wederpartijen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Ieder aanbod is vrijblijvend. Blue Label Coffee kan een aanbod herroepen, wijzigen of aanpassen.
 2. Blue Label Coffee spant zich in haar aangeboden producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. Als Blue Label Coffee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Afwijkingen zijn altijd mogelijk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Blue Label Coffee niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blue Label Coffee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 2. Blue Label Coffee kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Blue Label Coffee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of een overeenkomst te ontbinden of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht van de consument

 1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blue Label Coffee retourneren, conform de door Blue Label Coffee verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht het product binnen 14 dagen na de dag van de ontvangst door de consument retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Blue Label Coffee verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Blue Label Coffee dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Blue Label Coffee  het geretourneerde product zal hebben ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor schade en eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Prijs

 1. Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Blue Label Coffee is niet verplicht het product volgens een foutieve prijs te leveren. 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Blue Label Coffee staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Blue Label Coffee schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking..
 3. Blue Label Coffee is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. In geval een product niet, niet volledig of niet wordt uitgevoerd zoals de wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten retourneert Blue Label Coffee  de gedane betalingen of levert op haar kosten producten die wel aan de overeenkomst voldoen. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Blue Label Coffee en/of op de verpakking behandeld zijn;
 7. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard, de kwaliteit of de behandelingsmethoden van de producten.. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Blue Label Coffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 3. Zodra de betaling ontvangen is stuurt Blue Label Coffee de bestelde producten op. Dit betreft producten die op voorraad zijn. Grotere orders hebben een levertijd van minimaal 5 werkdagen.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Blue Label Coffee kenbaar heeft gemaakt.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan bericht. De wederpartij heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blue Label Coffee zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
 7. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van de consument in stand. De kosten van een eventuele retourzending zijn niet voor rekening van Blue Label Coffee.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Blue Label Coffee tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Duurovereenkomst

 1. Een consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand voordat de overeenkomst zou eindigen. Indien de opzegging Blue Label Coffee na de desbetreffende datum bereikt wordt de overeenkomst voor de zelfde termijn voortgezet. 

Artikel 11 – Klachtenregeling voor consumenten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten of verleende diensten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blue Label Coffee.
 2. Bij Blue Label Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blue Label Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Partijen spannen zich in de klacht minnelijk te schikken.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Indien na serieuze pogingen van partijen het niet mogelijk is een regeling te treffen heeft een consument de mogelijkheid om klachten aan te melden bij het Nederlandse Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag http://degeschillencommissie.nl of bij het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  1. De uitspraak hiervan is bindend. Zowel Blue Label Coffee als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende instantie.
  1. Een klacht schort de verplichtingen van partijen niet op, tenzij Blue Label Coffee schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 13 – Recht en rechtbank

 1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De rechtbank in Middelburg is bevoegd.

Wissenkerke, mei 2021